Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu :

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC QUA MỘT SỐ NĂM

( Đơn vị : nghìn tấn)

Năm

Sản lượng

1986

40

2000

16 292

2005

18 519

2010

15 185

2013

16 705

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Ý nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên ?

A. Sản lượng dầu thô khai thác tăng 417,6 lần từ năm 1986 đến năm 2013

B. Sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục từ năm 1986 đến năm 2005, từ năm 2005 đến năm 2010 lại giảm

C. Từ năm 2010 đến năm 2013, sản lượng dầu thô khai thác lại tăng

D. Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2013

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 3 2017 lúc 1:57

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta rút ra những nhận xét sau:

- Sản lượng dầu thô khai thác tăng 417,6 lần từ năm 1986 đến năm 2013

- Nhìn chung, sản lượng dầu thô nước ta tăng nhưng không ổn định:

+ Từ năm 1986 – 2005 thì sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục và tăng 18 479 nghìn tấn.

+ Từ năm 2005 đến năm 2010 lại giảm và giảm 3334 nghìn tấn.

+ Từ năm 2010 đến năm 2013, sản lượng dầu thô khai thác tăng và tăng 1520 nghìn tấn.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

(THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

Tổng số

Chia ra

Khai thác

Nuôi trồng

2005

3466,8

1987,9

1478,9

2010

5142,7

2414,4

2728,3

2013

6019,7

2803,8

3215,9

2015

6549,7

3036,4

3513,3

Căn cứ vào bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỷ trọng sản lượng thủy sản nước ta trong giai đoạn 2005 - 2015?

A. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn khai thác.

B. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

D. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn tổng sản lượng cả nước

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

Sản lượng cá khai thác

Đơn vị: Nghìn tấn

Để thể hiện sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản qua các năm từ 1985-2003 theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ cột

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ tròn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ thích hợp nhất the tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta giai đoạn 2010 – 2015 là

A. biểu đồ kết hợp.

B. biểu đồ miền.

C. biểu đồ đường.

D. biểu đồ cột.

Hoàng Gia Bảo

Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta qua các năm là?

A. Biểu đồ cột      

B. Biểu đồ kết hợp

C. Biểu đồ tròn      

D. Biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ sau

Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2003

Nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng dầu thôi khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới năm 2003

A. Khu vực Trung Á có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất

B. Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất

C. Chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất

D. Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản nước ta, giai đoạn 1990 – 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Hà Nội)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng sản lượng thuỷ sản, sản lượng thuỷ sản khai thác và sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thuỷ sản, sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2010 (lấy năm 1990 = 100%).

c) Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự phát triển ngành thuỷ sản nước ta trong thời gian qua.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ, ĐIỆN CỦA NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM

Để thể hiện sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Cột

C. Tròn.

D. Kết hợp.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta?

1) Công nghiệp lọc - hoá dầu ra đời với nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2) Khí tự nhiên đã được sử dụng trong sản xuất điện, sản xuất phân đạm.

3) Sản lượng tăng liên tục và đạt trên 18,5 triệu tấn năm 2005.

4) Bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu trong nước, không cần nhập khẩu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thuỷ sản nước ta, giai đoạn 1990 - 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Hà Nội)

a) Tính tỉ trọng sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng trong tổng sản lượng thuỷ sản của nước ta qua các năm.

b) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thuỷ sản của nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

c) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN