Hoàng Gia Bảo

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh?

A. Tây Ninh      

B. Bình Dương

C. Bình Phước      

D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 3 2017 lúc 17:29

Giải thích: Mục 3, SGK/180 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh:

A. Tây Ninh.

B. Bình Dương.

C. Bình Phước.

D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là?

A. Phú Quốc       

B. Phú Quý

C. Cô Tô        

D. Côn Đảo

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

A. Lý Sơn

B. Côn Đảo

C. Kiên Hải

D. Phú Quốc

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002

(Đơn vị: nghìn ha)

Các tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Khanh Hòa

Ninh Thuận

Bình Thuận

Diện tích

0,8

5,6

1,3

4,1

2,7

6,0

1,5

1,9

Để thể hiện diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Đường.

C. Cột.

D. Miền.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?

1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

2) Việc phát hiện dầu khí và khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã làm cho Vũng Tàu hạn chế phát triển ngành du lịch biển, tập trung phát triển dầu khí.

3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.

4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người( năm 2007) thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ là?

A. Tây Ninh

B. Bình Phước

C. Bình Dương

D. Đồng Nai

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết tỉnh nào sau đây có GDP bình quân theo đầu người (năm 2007) thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Tây Ninh

B. Bình Phước

C. Bà Rịa -Vũng Tàu

D. Đồng Nai

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ nằm ở tỉnh nào sau đây?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào trang 17 Atlat Địa lí Việt Nam, tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) thấp nhất vùng Đông Nam Bộ là

A. Bình Phước

B. Bình Dương

C. Đồng Nai 

D.y Ninh

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN