Hoàng Gia Bảo

Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là?

A. Tăng cường cơ sở năng lượng

B. Bổ sung lực lượng lao động

C. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải

D. Hỗ trợ vốn

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 5 2018 lúc 3:23

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu vấn đề sau đây đặt ra trong khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ?

1) Phát triển các ngành công nghệ cao.

2) Phát triển cơ sở năng lượng.

3) Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.

4) Quan tâm đến vấn đề về môi trường.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủy lợi      

B. Thị trường

C. Lao động      

D. Vốn

Hoàng Gia Bảo

Yếu tố quyết định nhất trong vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu đối với ngành công nghiệp của Đông Nam Bộ là:

A. nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

B. nguồn lao động dồi dào, giá thành lao động rẻ.

C. khí hậu ổn định, ít thiên tai.

D. vốn đầu nước ngoài lớn nhất cả nước.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hoạt động công nghiệp của Bắc Trung Bộ?

1) Có nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở hạ tầng và kĩ thuật.

2) Cơ cấu công nghiệp chưa thật định hình. 3) Cơ sở năng lượng (điện) là ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng.

4) Các khoáng sản crômit, thiếc đã được khai thác ở quy mô lớn.

A. 1.

B. 2.


 

C. 3.

D. 4.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hoạt động công nghiệp của Bắc Trung Bộ?

1) Có nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở hạ tầng và kĩ thuật.

2) Cơ cấu công nghiệp chưa thật định hình.

3) Cơ sở năng lượng (điện) là ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng.

4) Các khoáng sản crômit, thiếc đã được khai thác ở quy mô lớn.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu đối với việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ là:  

B. khí hậu.

B. khí hậu.

C. giống.

D. thị trường.

Hoàng Gia Bảo

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu đối với việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. thủy lợi

B. khí hậu

C. giống

D. thị trường

Hoàng Gia Bảo

Biện pháp quan trọng hàng đầu của khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là giải quyết vấn đề:

A. cơ sở năng lượng.

B. tài chính, ngân hàng.

C. xây dựng các công trình thủy lợi lớn.

D. cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về vai trò của việc thu hút đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?

1) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn vốn đầu tư.

2) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học công nghệ.

3) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học quản lí.

4) Cho phép thực hiện có hiệu quả việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)