Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 10 2017 lúc 17:24

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ:

A. Yaly

B. Sông Hinh

C. Thác Bà

D. Trị An

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ:

A. Thác Mơ

B. Trị An.

C. Yaly

D. Cần Đơn

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ

B. Tây Nguyên

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Cửa Đạt.

B. An Vương.

C. Hòa Bình.

D. Nậm Mu.

Hoàng Gia Bảo

Các nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Thác Mơ.

B. A Vương.

C. Hàm Thuận – Đa Mi.

D. Vĩnh Sơn.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên con sông nào?

A. Sông Gâm.

B. Sông Chảy.

C. Sông Đà.

D. Sông Hồng.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên con sông nào?

A. Sông Gâm

B. Sông Chảy

C. Sông Đà

D. Sông Hồng

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Nhà máy thủy điện Thác Bà nằm ở tỉnh nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Lào Cai.

B. Hòa Bình.

C. Yên Bái.

D. Tuyên Quang.