Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2. Mối quan hệ giữa số mol CO2 và số mol kết tủa tạo thành được biểu diễn trên đồ thị sau:

Nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A. 30,45%

B. 32,4%

C. 25,63%

D. 40,5%

Ngô Quang Sinh
5 tháng 12 2019 lúc 9:42

PTHH : (1) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(2) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Theo đồ thị :

+) Khi n(CO2) = 0,8 mol → n(kết tủa max) = n(Ca(OH)2) = 0,8 mol

+) Khi n(CO2) = 1,2 mol → n(CaCO3 bị hòa tan) = n(Ca(HCO3)2) = 1,2 – 0,8 = 0,4 mol

→ n(CaCO3 chưa bị hòa tan) = 0,8 – 0,4 = 0,4 mol

Ta có : khối lượng dung dịch sau phản ứng = m(CO2 phản ứng) + m(dung dịch Ca(OH)2) – m(CaCO3)

= 1,2*44 + 200 – 0,4*100 = 212,8 gam

→ C%(Ca(HCO3)2) = 30,45% → Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2. Mối quan hệ giữa số mol CO2 và số mol kết tủa tạo thành được biểu diễn trên đồ thị sau:

 

Nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

 

 

A. 30,45%

B. 32,4%

C. 25,63%

D. 40,5%

Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2. Mối quan hệ giữa số mol CO2 và số mol kết tủa tạo thành được biểu diễn trên đồ thị sau:

Nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 30,45%. 

B. 32,40%. 

C. 25,63%. 

D. 40,50%.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Nồng độ phần trăm chất tan sau phản ứng tại thời điểm số mol CO2 bằng 1,2 là

A. 30,45%.

B. 34,05%.

C. 35,40%.

D. 45,30%.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Nồng độ phần trăm chất tan sau phản ứng tại thời điểm số mol CO2 bằng 1,2 là

 

A. 30,45%.

B. 34,05%.         

C. 35,40%.         

D. 45,30%. 

Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

Nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 30,45%.

B. 34,05%.

C. 35,40%.

D. 45,30%.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng là: 

A. 30,45%

B. 34,05%.

C. 35,40%

D. 45,30%.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A. 34,05%.

B. 30,45%.

C. 35,40%.

D. 45,30%.

Nguyễn Hoàng Nam

Sục từ từ đến hết x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trong đồ thị bên cạnh thể hiện sự phụ thuộc số mol BaCO3 vào số mol CO2. Tổng nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A. 51,08%.

B. 42,17%.

C. 45,11%

D. 55,45%

Nguyễn Hoàng Nam

Sục từ từ đến hết x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trong đồ thị bên cạnh thể hiện sự phụ thuộc số mol BaCO3 vào số mol CO2. Tổng nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A. 51,08%.

B. 42,17%.

C. 45,11%

D. 55,45%

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN