Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 12

1>cho S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A, AB=a và SH vuông (ABC) với H là đối xứng của A qua B, SH = 2a .Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp S.ABC và thể tích khối cầu ngoại tiếp đó

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.