Ôn tập Đường tròn

Curry

cho tam giác có độ dài 3 cạnh a,b,c là các số nguyên. Biết rằng độ dài của một đường cao của tam giác đó bằng tổng độ dài 2 đường cao còn lại. C/m rằng a^2+b^2+c^2 là scp


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN