Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 825
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (0)