Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Trương Huy Hoàng
Trung úy -
15 giờ trước (20:46)

Mk giải giúp bạn phần a thôi nha! (Dài lắm, lười :v)

a, 1 + \(\dfrac{x}{3-x}\) = \(\dfrac{5x}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{2}{x+2}\) (x \(\ne\) -2; x \(\ne\) \(\pm\) 3)

\(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{3}{3-x}=\dfrac{5x+2\left(x+3\right)}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{3}{3-x}=\dfrac{5x+2x+6}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{3}{3-x}=\dfrac{7x+6}{x^2+5x+6}\)

Vì 3 - x \(\ne\) 0; x2 + 5x + 6 \(\ne\) 0

\(\Rightarrow\) 3(x2 + 5x + 6) = (7x + 6)(3 - x)

\(\Leftrightarrow\) 3x2 + 15x + 18 = 21x - 7x2 + 18 - 6x

\(\Leftrightarrow\) 10x2 = 0

\(\Leftrightarrow\) x = 0 (TM)

Vậy S = {0}

Chúc bn học tốt! (Nếu bạn cần phần nào khác mk có thể giúp bn chứ đừng có đăng hết lên, ít người làm lắm :v)

 

Bình luận (1)
No choice teen
15 giờ trước (20:56)

b)\(\dfrac{x+2}{x-2}-\dfrac{2}{x^2-2x}=\dfrac{1}{x}\\ \Leftrightarrow\dfrac{x\left(x+2\right)}{x\left(x-2\right)}-\dfrac{2}{x\left(x-2\right)}=\dfrac{x-2}{x\left(x-2\right)}\Leftrightarrow x^2+2x-2=x-2\\ \Leftrightarrow x^2+2x-2-x+2=0\Leftrightarrow x^2-x=0\\ \Leftrightarrow x\left(x-1\right)=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\end{matrix}\right.\)

vậy..

Bình luận (1)
No choice teen
15 giờ trước (21:02)

d)\(\dfrac{5}{-x^2+5x-6}+\dfrac{x+3}{2-x}=0\\ \Leftrightarrow\dfrac{5}{\left(x-3\right)\left(2-x\right)}+\dfrac{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}{\left(2-x\right)\left(x-3\right)}=0\\ \Leftrightarrow5+x^2-9=0\\ \Leftrightarrow x^2-4=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=-2\end{matrix}\right.\)

vậy..

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 22:31

a) ĐKXĐ: \(x\notin\left\{-1;0\right\}\)

Ta có: \(\dfrac{x+3}{x+1}+\dfrac{x-2}{x}=2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x\left(x+3\right)}{x\left(x+1\right)}+\dfrac{\left(x+1\right)\left(x-2\right)}{x\left(x+1\right)}=\dfrac{2x\left(x+1\right)}{x\left(x+1\right)}\)

Suy ra: \(x^2+3x+x^2-3x+2=2x^2+2x\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2-2x^2-2x=0\)

\(\Leftrightarrow-2x+2=0\)

\(\Leftrightarrow-2x=-2\)

hay x=1(nhận)

Vậy: S={1}

b) ĐKXĐ: \(x\notin\left\{-7;\dfrac{3}{2}\right\}\)

Ta có: \(\dfrac{3x-2}{x+7}=\dfrac{6x+1}{2x-3}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-2\right)\left(2x-3\right)=\left(6x+1\right)\left(x+7\right)\)

\(\Leftrightarrow6x^2-9x-4x+6=6x^2+42x+x+7\)

\(\Leftrightarrow6x^2-13x+6-6x^2-43x-7=0\)

\(\Leftrightarrow-56x-1=0\)

\(\Leftrightarrow-56x=1\)

hay \(x=-\dfrac{1}{56}\)(nhận)

Vậy: \(S=\left\{-\dfrac{1}{56}\right\}\)

c) ĐKXĐ: \(x\ne-\dfrac{2}{3}\)

Ta có: \(\dfrac{5}{3x+2}=2x-1\)

\(\Leftrightarrow5=\left(3x+2\right)\left(2x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow6x^2-3x+4x-2-5=0\)

\(\Leftrightarrow6x^2+x-7=0\)

\(\Leftrightarrow6x^2-6x+7x-7=0\)

\(\Leftrightarrow6x\left(x-1\right)+7\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(6x+7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\6x+7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\6x=-7\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\left(nhận\right)\\x=-\dfrac{7}{6}\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(S=\left\{1;-\dfrac{7}{6}\right\}\)

d) ĐKXĐ: \(x\ne\dfrac{2}{7}\)

Ta có: \(\left(2x+3\right)\cdot\left(\dfrac{3x+8}{2-7x}+1\right)=\left(x-5\right)\left(\dfrac{3x+8}{2-7x}+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)\cdot\left(\dfrac{3x+8+2-7x}{2-7x}\right)-\left(x-5\right)\left(\dfrac{3x+8+2-7x}{2-7x}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3-x+5\right)\cdot\dfrac{-4x+6}{2-7x}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+8\right)\cdot\left(-4x+6\right)=0\)(Vì \(2-7x\ne0\forall x\) thỏa mãn ĐKXĐ)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+8=0\\-4x+6=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-8\\-4x=-6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-8\left(nhận\right)\\x=\dfrac{3}{2}\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(S=\left\{-8;\dfrac{3}{2}\right\}\)

Bình luận (0)
Trúc Giang
17 tháng 1 lúc 9:58

\(\dfrac{1}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}+\dfrac{1}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}+....+\dfrac{1}{\left(x+2020\right)\left(x+2021\right)=1}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+3}+...+\dfrac{1}{x+2020}-\dfrac{1}{x+2021}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2021}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{\left(x+2021\right)-\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x+2021\right)}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+2021-x-1}{\left(x+1\right)\left(x+2021\right)}=1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{2020}{\left(x+1\right)\left(x+2021\right)}=1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+2021\right)=2020\)

\(\Leftrightarrow x^2+2021x+x+2021=2020\)

\(\Leftrightarrow x^2+2022x=-1\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+2022\right)=-1\)

Đến đây bạn chia trường hợp để giaỉ ra nghiệm nguyên nhé

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Trúc Giang
14 tháng 1 lúc 18:11

a) ĐKXD: x ≠ 2

\(\dfrac{1}{x-2}+3=\dfrac{3-x}{x-2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{3-x}{x-2}=-3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1-3+x}{x-2}=-3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{-2+x}{x-2}=-3\)

\(\Leftrightarrow-2+x=-3\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow-2+x=-3x+6\)

\(\Leftrightarrow x+3x=6+2\)

\(\Leftrightarrow4x=8\)

\(\Leftrightarrow x=2\) (loại vì không thỏa mãn điều kiện)

Vậy S = ∅

b) ĐKXĐ: x ≠ 7

 \(\dfrac{8-x}{x-7}-8=\dfrac{1}{x-7}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{8-x}{x-7}-\dfrac{1}{x-7}=8\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{7-x}{x-7}=8\)

\(\Leftrightarrow-1=8\left(vô-lý\right)\)

Vậy S = ∅ 

P/s: Ko chắc ạ! 

Bình luận (0)
Trúc Giang
14 tháng 1 lúc 18:17

c) ĐKXĐ: x ≠ 1

\(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2x}{x^2+x+1}=\dfrac{3x^2}{x^3-1}\)

Quy đồng và khử mẫu ta được:

\(x^2+x+1+2x\left(x-1\right)=3x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+x+1+2x^2-2x-3x^2=0\)

\(\Leftrightarrow-x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x=1\) (loại vì ko t/m đk)

Vậy S = ∅

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
5 tháng 1 lúc 21:58

a) ĐKXĐ: x≠-5

Ta có: \(\dfrac{2x-5}{x+5}=4\)

\(\Leftrightarrow2x-5=4\left(x+5\right)\)

\(\Leftrightarrow2x-5=4x+20\)

\(\Leftrightarrow2x-5-4x-20=0\)

\(\Leftrightarrow-2x-25=0\)

\(\Leftrightarrow-2x=25\)

hay \(x=\dfrac{-25}{2}\)(nhận)

Vậy: \(S=\left\{-\dfrac{25}{2}\right\}\)

b) ĐKXĐ: x≠0

Ta có: \(\dfrac{x^2-4}{x}=\dfrac{2x+3}{2}\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4\right)=x\left(2x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8=2x^2+3x\)

\(\Leftrightarrow2x^2-8-2x^2-3x=0\)

\(\Leftrightarrow-3x-8=0\)

\(\Leftrightarrow-3x=8\)

hay \(x=\dfrac{-8}{3}\)(nhận)

Vậy: \(S=\left\{-\dfrac{8}{3}\right\}\)

c) ĐKXĐ: \(x\notin\left\{\dfrac{1}{2};-5\right\}\)

Ta có: \(\dfrac{2x+3}{2x-1}=\dfrac{x-3}{x+5}\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)\left(x+5\right)=\left(2x-1\right)\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2+10x+3x+15=2x^2-6x-x+3\)

\(\Leftrightarrow2x^2+13x+15=2x^2-7x+3\)

\(\Leftrightarrow2x^2+13x+15-2x^2+7x-3=0\)

\(\Leftrightarrow20x+12=0\)

\(\Leftrightarrow20x=-12\)

hay \(x=-\dfrac{3}{5}\)(nhận)

Vậy: \(S=\left\{-\dfrac{3}{5}\right\}\)

d) ĐKXĐ: \(x\notin\left\{-7;\dfrac{3}{2}\right\}\)

Ta có: \(\dfrac{3x-2}{x+7}=\dfrac{6x+1}{2x-3}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-2\right)\left(2x-3\right)=\left(x+7\right)\left(6x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow6x^2-9x-4x+6=6x^2+x+42x+7\)

\(\Leftrightarrow6x^2-13x+6=6x^2+43x+7\)

\(\Leftrightarrow6x^2-13x+6-6x^2-43x-7=0\)

\(\Leftrightarrow-56x-1=0\)

\(\Leftrightarrow-56x=1\)

hay \(x=-\dfrac{1}{56}\)(nhận)

Vậy: \(S=\left\{-\dfrac{1}{56}\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Oanh
4 tháng 1 lúc 17:48

giúp mình với

 

Bình luận (0)
L.Ai
Thượng sĩ -
4 tháng 1 lúc 18:08

x=−1−√13/2,−1+√13/2

 
Bình luận (2)
Karen
Trung tá -
20 tháng 10 2020 lúc 11:58

Gọi 3 số lần lượt là a , b , c

Theo bài ra ta có

\(\left\{{}\begin{matrix}a=3b\\c-a=5000\\a+b+c=205000\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}a=3b\\c=a+5000\\a+b+c=205000\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}a=3b\left(1\right)\\c=5000+3b\left(2\right)\\a+b+c=205000\left(3\right)\end{matrix}\right.\)

Thay (1) ; (2) vào (3) ta có

\(3b+b+5000+3b=205000\)

\(7b=200000\)

\(b=\frac{200000}{7}\)

\(a=\frac{600000}{7};c=\frac{635000}{7}\)

Bạn check lại nhé :>

Bình luận (0)
Akai Haruma
24 tháng 7 2020 lúc 9:58

Bạn xem lại xem có viết nhầm đề bài không thế?

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
2 tháng 7 2020 lúc 7:24

Bạn ghi đề như vậy thì không ai hiểu đâu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN