Ôn tập Tam giác - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Cho tam giác MNP cân tại M và . Tính số đo hai góc N và P ?

Bài 2: Cho tam giác AMN cân tại A biết . Tính số đo góc A và góc N

Bài 3:Cho tam giác ABC có BC = 10cm , AB = 6cm và AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao ?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 5 cm và AC = 12cm . Tính độ dài cạnh BC

Bài số 5 :

Cho tam giác AOB cân tại O . Kẻ tia phân giác của góc AOB cắt AB tại H

a) Chứng minh HA = HB

b) Trên cạnh OA lấy điểm M và trên cạnh OB lấy điểm N sao cho OM = ON . Chứng minh HM = HN

c) Chứng minh MN song song AB

Bài 6: Cho tam giác ABC cân tại A , M là trung điểm của BC

a) Chứng minh

b) Từ M hạ MH vuông góc AB ( H thuộc AB ) và MK vuông góc AC ( K thuộc AC ). Chứng minh AK = AH

c) Chứng minh KH song song với BC

Bài 7: Cho tam giác ABC cân tại A trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE

Gọi M là giao điểm của BE và CD

Chứng minh rằng

a) BE = CD

b)

c) AM là tia phân giác của góc BAC

Bài 8: Cho tam giác cân ABC có AB = AC. Trên tia đói của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE

a) Chứng minh

b) Từ D kẻ DM vuông góc với BC, từ E kẻ EN vuông góc với BC chứng minh DM = EM

c) Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân

d) Từ B và C kẻ các đường vuông góc với AM và AN chúng cắt nhau tại I chứng minh AI là tia phân giác chung của hai góc BAC và góc MAC.

Được cập nhật 26 tháng 7 lúc 12:28 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.