Bài 7: Đa thức một biến

Yeutoanhoc
20 tháng 6 lúc 9:24

gọi đa thức cần diền vào chỗ (...) là a

`=>11x^2y-a=15x^2y+1`

`=>a=11x^2y-15x^2y-1`

`=>a=-1-4x^2y`

Vậy đa thức cần điền là `-1-4x^2`y

Bình luận (1)
Akai Haruma
18 tháng 6 lúc 18:49

Lời giải:
a.

$P(x)=2x^4+(x^3-5x^3)+2x^2+(-2x+x)+1$

$=2x^4-4x^3+2x^2-x+1$

b) 
$P(0)=2.0^4-4.0^3+2.0^2-0+1=1$

$P(1)=2-4+2-1+1=0$

c.

$P(1)=0$ (theo phần b) nên $x=1$ là nghiệm của đa thức $P(x)$

$P(-1)=2+4+2+1+1=10\neq 0$ nên $x=-1$ không là nghiệm của đa thức $P(x)$

Bình luận (0)
Thao Nguyen
24 tháng 4 lúc 20:10

Thay M=-1 , N=2 vào biểu thức trên

 

Bình luận (2)
Nguyễn Đình Nhật Long
24 tháng 4 lúc 23:31

Thay x = -1 vào đa thức M ta có:

M(-1) = (a+1)*\(\left(-1\right)^2\)-3

M(-1) = (a+1) - 3

M(-1) = a -2 (1)

Thay x = 2 vào đa thức N ta có:

N(2) = 5*2 + 7*a

N(2) = 7*a + 10 (2)

từ (1) và (2) => a - 2 = 7*a +10

=> 7*a - a = 10 - (-2)

=> 6a = 12

=> a = 2

Vậy a = 2

Bình luận (1)

5x-1

Bình luận (0)

Sửa đề: \(P=3x^3+x^2+4x^4-x-3x^3+5x^4+x^2-6\)

Ta có: \(P=3x^3+x^2+4x^4-x-3x^3+5x^4+x^2-6\)

\(=9x^4+2x^2-x-6\)

Ta có: \(Q\left(x\right)=2x^3-x^4-\dfrac{1}{2}x^2-3+\dfrac{3}{4}x-\dfrac{1}{3}x^2+x^4-\dfrac{7}{4}x\)

\(=2x^3-\dfrac{5}{6}x^2-x-3\)

Bình luận (0)

a, bạn tự sắp xếp nhé 

b, Ta có :  \(P\left(x\right)+Q\left(x\right)\)hay 

\(2x^5+3x^4-9x^3-2x^2-\dfrac{1}{4}x-2x^5+3x^4-2x^3+4x^2-\dfrac{1}{4}\)

\(=6x^4-11x^3+2x^2-\dfrac{1}{4}x-\dfrac{1}{4}\)

Ta có \(P\left(x\right)-Q\left(x\right)\)hay 

\(2x^5+3x^4-9x^3-2x^2-\dfrac{1}{4}x+2x^5-3x^4+2x^3-4x^2+\dfrac{1}{4}\)

\(=4x^5-7x^3-6x^2-\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{4}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Thái Hà
17 tháng 4 lúc 18:34

Giá trị x=0 là nghiệm của P(x) vì ko có hệ số tự do => GT là 0 

Cái còn lại 1/4 là hệ số tự do => x=0 ko phải là nghiệm của Q(x)

Bình luận (0)

c, Ta có : \(Q\left(-1\right)=4+3+2+2-\dfrac{1}{4}=11-\dfrac{1}{4}=\dfrac{43}{4}\)

Bình luận (0)

a, Ta có : \(P\left(x\right)+Q\left(x\right)=x^2-4x+3+3x^2-4x+1=4x^2-8x+4\)

\(P\left(x\right)-Q\left(x\right)=x^2-4x+3-3x^2+4x-1=-2x^2+2\)

Bình luận (0)

b, Vì x = 1 là nghiệm của P(x) + Q(x) nên 

Thay x = 1 vào P(x) + Q(x) ta được 

\(4-8+4=0\)* đúng *

Bình luận (0)

c, Đặt \(P\left(x\right)-Q\left(x\right)\)hay \(-2x^2+2=0\Leftrightarrow-2\left(x^2-1\right)=0\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+1\right)=0\Leftrightarrow x=\pm1\)

Vậy nghiệm của đa thức P(x) - Q(x) là x = 1 ; x = -1 

Bình luận (0)

a) Thay x=-1 vào A(x), ta được:

\(A\left(-1\right)=-1+\left(-1\right)^2+\left(-1\right)^3+\left(-1\right)^4+...+\left(-1\right)^{99}+\left(-1\right)^{100}\)

\(=-1+1-1+1+...+\left(-1\right)+1\)

=0

Vậy: x=-1 là nghiệm của đa thức A(x)

Bình luận (0)

Thay x=-1 vào A(x), ta được:

A(−1)=−1+(−1)2+(−1)3+(−1)4+...+(−1)99+(−1)100A(−1)=−1+(−1)2+(−1)3+(−1)4+...+(−1)99+(−1)100

=−1+1−1+1+...+(−1)+1=−1+1−1+1+...+(−1)+1

=0

Vậy: x=-1 là nghiệm của đa thức A(x)

Bình luận (0)

a) Ta có: \(P\left(x\right)=2+5x^2-3x^3+4x^2-2x-x^3+6x^5\)

\(=6x^5-\left(3x^3+x^3\right)+\left(5x^2+4x^2\right)-2x+2\)

\(=6x^5-4x^3+9x^2-2x+2\)

Bình luận (0)
Phạm Phú Thái
1 tháng 4 lúc 20:48

Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN