Bài 29: Oxi-Ozon

Khánh Đan
14 tháng 5 lúc 10:55

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{O_3}=x\left(mol\right)\\n_{O_2}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Vì: dhh/H2 = 22

\(\Rightarrow\dfrac{48x+32y}{x+y}=22.2\)

\(\Rightarrow x=3y\)

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, %n cũng là %V

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{O_3}=\dfrac{x}{x+y}.100\%=\dfrac{3y}{3y+y}.100\%=75\%\\\%V_{O_2}=25\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
14 tháng 5 lúc 10:55

Coi n hỗn hợp = 1(mol)

Gọi n O3 = a(mol) ; n O2 = b(mol)

Ta có :

a + b = 1

48a + 32b = 22.2 = 44

=> a = 0,75 ;b =0,25

Suy ra:

%V O3 = 0,75/1  .100% = 75%

%V O2 = 100% -75% = 25%

Bình luận (0)
Khanhtranpro
14 tháng 5 lúc 12:15

Gọi n hỗn hợp = $1(mol)$

=> $n O3 = a(mol) ; n O2 = b(mol)$

Ta có: $a + b = 1$

=> $48a + 32b = 22.2 = 44$

=> $a = 0,75 ; b =0,25$

<=> $%V O3 = 0,75/1  .100% = 75%$ 

Vậy $%V O2 = 100% -75% = 25%$

Bình luận (0)
Maximilian
7 tháng 5 lúc 12:52

Dẫn lần lượt các khí qua bình đựng dd KI thêm ít hồ tinh bột : 

- Hóa xanh : O3

O3 + 2KI + H2O -> 2KOH + O2 + I2

Cho các khí còn lại qua dung dịch Ca(OH)2 : 

- Kết tủa trắng : SO2 

Ca(OH)2 + SO2 => CaSO3 + H2O 

Hai khí còn lại lội qua bình đựng AgNO3 dư : 

- Kết tủa đen : H2S 

- Không HT : O2 

2AgNO3 + H2S => Ag2S + 2HNO3 

Bình luận (0)
Lê Thùy Linh
7 tháng 5 lúc 12:56

Cho giấy quỳ tím ẩm vào ba lọ khí trên:

–  Khí nào trong lọ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là khí HCl.

–  Khí nào trong lọ tẩy trắng giấy quỳ là khí Cl2.

–  Khí nào trong lo không làm đổi màu quỳ tím là khí oxi (dùng que đóm còn than hồng để thử lại).

 

Cho giấy quỳ tím ẩm vào ba lọ khí trên:

–  Khí nào trong lọ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là khí HCl.

–  Khí nào trong lọ tẩy trắng giấy quỳ là khí Cl2.

–  Khí nào trong lo không làm đổi màu quỳ tím là khí oxi (dùng que đóm còn than hồng để thử lại).

 

 

 

Bình luận (1)
Phương Dung
11 tháng 4 lúc 19:31

Gọi x, y lần lượt là số mol Mg, Zn

nH2 = 0,1 mol

*TH1: Zn dư

24x +65y = 10,1 / 40x + 81y= 12,5 -6, 5 

=>  x, y âm (loại) 

*TH2: Zn dư

24x + 65y = 10,1 / 40x + 6,5= 12,5

=> x = 0,15 mol, y = 0,1 mol (nhận) 

* TH Mg và Zn cùng dư , Mg đuổi ZnO trong Y. Rắn Y lúc này còn MgO , Zn -> quay lại TH2

%Zn= 0,1×65×100/ 10,1 = 64,36 %

 

Bình luận (1)
callmediprozihnamyuh
1 tháng 4 lúc 19:08

\(Coi\ n_Y = 1(mol)\\ Gọi : n_{H_2} = a(mol) ; n_{H_2S} = b(mol)\\ n_Y =a +b = 1(mol)\\ m_Y = 2a + 34b = 9.2.1 = 18(gam)\\ \Rightarrow a = b = 0,5(mol)\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ FeS + 2HCl \to FeCl_2 + H_2S\\ \text{Theo PTHH : }\\ n_{Fe} = n_{H_2} = 0,5(mol)\\ n_{FeS} = n_{H_2S} = 0,5(mol)\\ \%m_{Fe} = \dfrac{0,5.56}{0,5.56 + 0,5.88}.100\% =38,89\%\)

Chọn đáp án C

Bình luận (0)

Câu hỏi là gì vậy bn

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
30 tháng 3 lúc 22:21

\(Coi\ n_X = 1(mol) \Rightarrow n_{tăng} = 1.5\% =0,05(mol)\\ \Rightarrow n_{sau\ pư} = 1,05(mol)\\ Gọi\ n_{O_3} = a(mol)\\ 2O_3 \xrightarrow{} 3O_2 n_X = n_{O_2} + a = 1(mol)\\ n_{sau\ pư} = 1,5a + n_{O_2} = 1,05(mol)\\ \Rightarrow 1,5a - a = 1,05 - 1 \Rightarrow a = 0,1 \Rightarrow n_{O_2} = 1 - 0,1 = 0,9(mol)\\ M_X = \dfrac{0,1.48 + 0,9.32}{1} = 33,6(g/mol)\\ d_{X/H_2} = \dfrac{33,6}{2} = 16,8\)

Bình luận (1)
Phương Dung
11 tháng 4 lúc 18:45

O2: a mol

O3 : b mol

O3 ---------> 3/2 O2

b       ->             1,5b

X: a+b

Y: a+1, 5b

Ta có: a+b/a+1,5b = 100/105

=>       a = 9 b

Mx = (9b ×32 +b ×48) /( 9b+b)  = 336b/10b = 33,6 

dx/H2 = 33,6/2 = 16,8

Bình luận (0)
Maximilian
17 tháng 3 lúc 11:25

nO2 = 6.72/22.4 = 0.3 (mol) 

BTKL : 

mKMnO4 = 116.8 + 0.3*32 = 126.4 (g) 

nKMnO4 = 126.4/158 = 0.8 (mol) 

2KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2 

0.6_________________________0.3 

H% = 0.6/0.8 * 100% = 75% 

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
17 tháng 3 lúc 11:26

\(n_{O_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol) \\m = m_{chất\ rắn} + m_{O_2} = 116,8 + 0,3.32 = 126,4(gam)\\ 2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\\ n_{KMnO_4} = 2n_{O_2} = 0,3.2 = 0,6(mol)\\ H = \dfrac{0,6.158}{126,4}.100\%= 75\%\)

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
28 tháng 2 lúc 22:01

a)

\(2Fe + 3O_3 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 3O_2\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
28 tháng 2 lúc 22:01

1) Can bang PU oxi hoa khu

 

a) 2Fe +5\3 O3 ➝ Fe2O3 + O2

 

Bình luận (0)
Karik-Linh
28 tháng 2 lúc 20:38

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
28 tháng 2 lúc 20:36

Âm?

Bình luận (1)
Maximilian
28 tháng 2 lúc 11:26

\(n_{O_2}=0.9\left(mol\right),n_{O_3}=0.1\left(mol\right)\)

\(2O_3\rightarrow3O_2\)

\(0.1......0.15\)

\(V_{O_2}=\left(0.9+0.15\right)\cdot22.4=23.52\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN