Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000).

Dung
17 tháng 8 2020 lúc 10:45

Chốt cho nhanh: same same nhau cả thôi.

Quá độ bị quá cố thì tan, các nước tách để độc lập tự cường.

Bình luận (0)
Đnh Thị Linh
3 tháng 12 2020 lúc 22:25

Note: Xã hội chủ nghĩa chưa sụp đổ ở Trung Quốc em nhé!

* Tác động của sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu:

- Làm cho trật tự hai cực Ianta tan rã, Mỹ đẩy mạnh âm mưu thiết lập trật tự thế giới đơn cực.

- Làm cho xã hội chủ nghĩa không còn là một hệ thống trên thế giới. Là một sự mất mát lớn lao với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, do LX và các nước Đông Âu là những lá cờ đầu trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

- Tình trạng thế giới bị phân chia thành hai cực chấm dứt, thúc đẩy xu thế hoà bình, hợp tác, cùng phát triển.

* Bài học kinh nghiệm rút ra từ sự sụp đổ của các nước XHCN Liên Xô và Đông Âu:

- Duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản với đường lối của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Vai trò của người lãnh đạo là đặc biệt quan trọng đặc biệt trong bối cảnh đất nước khó khăn cần tiến hành cải cách.

- Nhạy bén trước thời cuộc, khi đất nước lâm vào khó khăn, khủng hoảng cần nhanh chóng khắc phục, cải cách đổi mới.

- Tránh tình trạng đa nguyên đa đảng, xoá bỏ tình trạng tham nhũng.

- Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

- Cẩn trọng với các thế lực có âm mưu chống đối, thù địch.

Bình luận (0)
diuhuyn ngok ngkec
27 tháng 9 2019 lúc 7:06

– Liên Xô là nước có vai trò quan trọng trong việc đánh bại phát xít Đức vào tháng 5 – 1945, kết thúc chiến tranh ở mặt trận châu Âu… Theo tinh thần của những quyết định của Hội nghị Ianta, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại đội quân Quan Đông của Nhật vào ngày 8 – 8 – 1945 và đến ngày 14 – 8 – 1945, Liên Xô cùng với quân Đồng minh đánh bại hoàn toàn phát xít Nhật ở mặt trận châu Á – Thái Bình Dương, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai…. – Sau năm 1945, mặc dù giúp nhiều khó khăn, song Liên Xô vẫn vừa tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa giúp các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…. Liên Xô là nước đại diện cho hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đại diện cho phong trào giải phóng dân tộc chống lại cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động, chống lại cuộc chạy đua vũ trang của Mĩ và các cường quốc tư bản… – Liên Xô luôn luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới… Tại Liên hợp quốc, với vị thế là nước sáng lập Liên hợp quốc và là Ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an, Liên Xô đã đề ra nhiều sáng kiến quan trọng trong việc cũng cố hoà bình, tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc, phát triển sự hợp tác quốc tế… Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 (thế kỷ XX), Liên Xô được xem là thành trì của hòa bình và là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. – Sự ra đời và hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV – 1949), cùng với sự thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) mà Liên Xô vừa là thành viên của tổ chức này vừa là nước đóng vai trò chủ chốt trong quá trình hoạt động của các nước thành viên… – Đến năm 1991, khi Liên Xô bước vào thời kì khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ, vai trò quốc tế của Liên Xô không còn nữa. Chúc bạn học tốt!
Bình luận (1)
Huỳnh lê thảo vy
14 tháng 10 2018 lúc 16:14

Từ sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc mở rộng và hoàn thành việc thống trị các nước Đông Nam Á. Hầu hết các nước trong khu vực này, trừ Xiêm (Thái Lan) đều trở thành thuộc địa. Sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân là nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển ở khu vực này.
- Hiểu được trong khi giai cấp phong kiến trở thành tay sai cho chủ nghĩa đế quốc thì giai cấp tư sản dân tộc, mặc dù còn non yếu, đã tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành từng bước vươn lên vũ đài đấu tranh giải phóng dân tộc.
- Thấy rõ những nét chính về các cuộc đấu tranh giải phóng tiêu biểu cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Ở các nước Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam.
Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, xã hội In-đô-nê-xi-a có nhiều biến đổi, việc đầu tư của tư bản nước ngoài ngày càng mạnh mẽ, tạo nên sự phân hóa xã hội sâu sắc, giai đoạn công nhân và tư sản ra đời, ngày càng trưởng thành về ý thức dân tộc. Vì vậy, phong trào yêu nước mang màu sắc mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
-nhận xét về phong trào đấu tranh 3 nước Đông dương:
+ Phong trào đấu tranh ở Cam-pu-chia, Lào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục sôi nổi, hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
+ Mục tiêu chống Pháp, giành độc lập vì vậy phong trào mang tính chất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc song còn ở giai đoạn tự phát.
+ Phong trào do sĩ phu hoặc nông dân lãnh đạo.
+ Kết quả phong trào thất bại do: tự phát, thiếu tổ chức vững vàng, thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn.
+ Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống Pháp.
TÓM LẠI :Cuối thế kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á bùng nổ mạnh mẽ nhưng đều thất bại,vì còn mang tính tự phát, nổ ra lẻ tẻ chưa có sự đoàn kết giửa các dân tộc, song sẽ tạo điều kiện tiền đề cho những giai đoạn sau.

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Hằng
29 tháng 12 2018 lúc 18:31

- Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. thêm vào đó là sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng.

- Hai là, không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như ở Liên Xô, trong những năm 70 của thế kỉ XX phải nhập lương thực của các nước Tây Âu.

- Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Đặc biệt là sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, từ bỏ quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng.

- Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình trở nên thêm rối loạn.

Bình luận (0)
My Nguyễn Trà
19 tháng 4 2018 lúc 9:30

bó tay☢

Bình luận (2)
Lê Hải Đăng
15 tháng 4 2019 lúc 10:55

Chiến tranh lạnh kết thúc. Xu thế thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại, lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.

Bình luận (0)
My Nguyễn Trà
19 tháng 4 2019 lúc 20:32

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì.

- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

+ Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh ” và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

+ Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.

+ Như thế :

* ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.

* Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất

* Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

Bình luận (0)
Rachel Gardner
13 tháng 9 2017 lúc 16:01

Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô là một bài học vô cùng to lớn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam nói riêng và cho tất cả các nước đã và đang theo chủ nghĩa cộng sản nói chung, khi mà nền kinh tế đang trên đà đi xuống việc cấp bách là phải cải cách kinh tế chứ không phải là đi cải cách chính trị, biến một Đảng thành đa nguyên đa Đảng như Liên Xô đã làm, vì vậy chúng ta trước những khó khăn về nhiều mặt thì cần hải tuyệt đối giữ vững nền chính trị một Đảng lãnh đạo duy nhất đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Phải đảm bảo nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Không xa rời chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh với luận điệu "phi chính trị hóa quân đội", cội nguồn của sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo - nhân dân làm chủ, xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
8 tháng 4 2017 lúc 10:04

Nguyên nhân chủ quan:
+xây dựng 1 mô hình XHCN vốn đã chứa đựng nhiều sai lầm,thiếu sót.
+chậm sửa đổi để theo kịp thế giới,khi sửa đổi thì ko theo mô hình chủ nghĩa Mác-Lê và mắc phải những sai lầm trầm trọng hơn.
+mô hình CNXH chưa đáp ứng đc yêu cầu về vật chất.
+1 số nhà lãnh đạo tha hóa về phẩm chất đạo đức.
Nguyên nhân khách quan:
+gặp phải sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Bình luận (0)
Yuriko Lộc
8 tháng 10 2017 lúc 16:28

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu:

Thiếu tôn trọng các quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội. Không bắt kịp sự phát triển của cuộc CM khoa học – kĩ thuật hiện tại, dẫn tới khủng hoảng vầ kinh tế - xã hội. Khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng càng thêm trầm trọng. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu thêm rối loạn.
Bình luận (0)
Tuyết Ly Phan
10 tháng 9 2019 lúc 20:35

Có 4 nguyên nhân chinh:

*Do sự chủ quan duy trí, quan liêu bao cấp, thiếu công bằng trong xã hội.

*Do chậm tiến hành sửa đổi trước cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973.

*Khi sửa đổi thì phạm phải nhiều sai lầm (đa nguyên đa đảng, chuyển từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường không dưới sự lãnh đạo của đảng nên thiếu tính thống

nhất trong nhân dân)

*Do sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước)

Bình luận (0)
Tập Viết Truyện

Truyện: Cô dâu đến từ địa ngục

Chương 2: Tai nạn

Lạc Vĩ Đình: “Tiểu Tuyết về nhà đợi anh”

Tần Tuyết: “Anh kêu em về nhà còn anh thì cưới con khốn này ư”

Trương Ái My: *Chát* “Cô đừng có ngậm nước phun cây Tần Tuyết, cô thì có quyền gì mà lên tiếng??? Cô có quan hệ gì tới chúng tôi đâu mà cô xông vào lễ cưới rồi tát tôi???”

Tần Tuyết: “Con khốn mày dám tát tao, năm sau ngày này chính là ngày dỗ của mày!!!”

Lạc Vĩ Đình: *Chát* “Cô im miệng cho tôi Ái Nhi, ai cho phép cô đánh Tiểu Tuyết”

Mọi người ai cũng bất ngờ, ai cũng nghĩ rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì đến Lạc Vĩ Đình???

Trương Ái My: *Nói to* “Con không đồng ý với hôn sự này”

Bố Vĩ Đình: “Lạc Vĩ Đình cậu giải thích ngay cho tôi, chuyện này là như thế nào” *hừ hừ*

Tần Tuyết: “Thưa bố, con đang mang trong mình dòng máu của Lạc Vĩ Đình, con mong bố cho con và anh Vĩ Đình được kết hôn, dù sao Trương Ái My cũng không đồng ý mà…”

Bố Lạc Vĩ Đình: "Thằng khốn, tao ước gì tao không có đứa con bất hiếu như mày"

Trương Ái My: “Bác trai chắc bác cũng hiểu, chưa kết hôn mà đã có con thì còn ra thể thống gì nữa!!! Rồi sau này thiên hạ sẽ cười vào mặt gia tộc họ Lạc, con xin lỗi nhưng con không thể chấp nhận việc này”

Bố của Lạc Vĩ Đình xấu hổ, mặt tái mét, mẹ của Trương Ái My thì cảm thấy lạc lõng.

Bà nhớ lại, năm xưa bà cũng mắc sai lầm giống Tần Tuyết bà đã có con với Trương Hạ Phong, dù là vợ lẻ nhưng rồi bà vẫn phải chịu đau khổ khi ông ấy mất, giờ nghĩ lại bà thấy nó như 1 con dao cứa sâu vào từng khúc thịt của bà

Lạc Vĩ Đình: “Ái My, cảm ơn cô…” *giọng anh nghẹn ngào”

Trương Ái My: “Chúc hai người hạnh phúc…” *Cộc…cộc …cộc”

Trương Ái My chạy ra khỏi nhà thờ thì…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN