Bài 17 : Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Ý nghĩa của quốc hiệu Quốc hiệu Đại Cồ Việt thời Đinh Bộ Lĩnh là gì ?

A. Thể hiện mong muốn đất nước mãi mãi trường tồn

B. Khẳng định sự bình đẳng với nước lớn láng giềng

C. Thể hiện sự tự tôn, bình đẳng với nước lớn láng giềng

D. Khẳng định chủ quyền của quốc gia đối với nước lớn láng giềng

2. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý - Trần - Lê là

A. Bảo vệ lợi ích của nhân dân, đặc biệt là dân nghèo

B. Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị

C. Bảo vệ đất đai, lãnh thổ và an ninh của tổ quốc

D. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân làng xã

3. Nhận xét nào dưới đây về tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta thế kỷ X là đúng ?

A. Nhà nước quân chủ chuyên chế được tổ chức ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ

B. Nhà nước độc lập tự chủ theo chế độ quân chủ chuyên chế, song còn sơ khai

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, tổ chức hoàn thiện và chặt chẽ

D. Nhà nước quân chủ chuyên chế bước đầu xây dựng hoàn chỉnh và chặt chẽ

4. Nhận xét nào dưới đây về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV là không đúng ?

A. Đây là một cuộc cải cách hành chính có qui mô lớn, toàn diện và sâu sắc

B. Đây là một cuộc cải cách đã tạo điều kiện ổn định về chính trị và phát triển về kinh tế

C. Đây là một cuộc cải cách đưa nhà nước chuyên chế Đại Việt đạt đến đỉnh cao

D. Đây là một cuộc cải cách hành chính đã tạo cơ sở để phân chia các tỉnh như ngày nay

5. Phát biểu nào dưới đây là đúng và đầy đủ về nhận định:" Hiền tài là nguyên khí của quốc gia "?

A. Hiền tài chính là phần cốt lõi, chất ban đầu làm nên sự sống còn của đất nước

B. Hiền tài là yếu tố quyết định sự phát triển mạnh, hưng thịnh của quốc gia

C. Hiền tài là phần cốt lõi quyết định sự hưng thịnh của một quốc gia

D. Hiền tài là yếu tố quyết định làm nên sự sống còn, hưng thịnh của đất nước

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.