Bài 15 : Thời kỳ Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ , VĂN HÓA, XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chế độ cai trị

a. Tổ chức bộ máy cai trị

- Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp huyện.

 - Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.

Lược đồ Âu Lạc thế kỷ I-III (Nhà Hán chia Âu Lạc thành ba quận là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam)
Lược đồ Âu Lạc thế kỷ I - III 

 

b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa

- Chính sách bóc lột về kinh tế:

+ Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

+ Nắm độc quyền muối và sắt.

+ Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô, ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.

 - Chính sách đồng hóa về văn hóa.

+ Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.

+ Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

+ Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt, nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.

  - Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

Giặc phương Bắc
Giặc phương Bắc độc ác, tàn bạo

 

Tam giáo
Tam giáo du nhập vào nước ta

 2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội

* Kinh tế:

- Trong nông nghiệp:

+ Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.

+ Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

+ Thủy lợi được mở mang.

=> Năng suất lúa tăng hơn trước.

- Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

+ Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.

+ Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.

+ Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

* Về văn hóa - xã hội

 - Về văn hóa

+ Một mặt ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán, Đường như ngôn ngữ, văn tự.

+ Bên cạnh đó nhân dân ta vẫn giữ được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ.

=> Nhân dân ta không bị đồng hóa.

- Xã hội có chuyển biến:

+  Quan hệ xã hội là quan hệ mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền đô hộ.

+  Đấu tranh chống đô hộ thường xuyên nổ ra.

+ Ở một số nơi nông dân tự do bị nông nô hóa, bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.

Bánh chưng
Các phong tục tập quán cổ truyền được lưu giữ