Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 15 tháng 9 2020 lúc 18:51

Theo bài ra ta có quy ước:

A_B_ - hoa đỏ; A_bb, aaB_, aabb - hoa trắng

2 cây tương phản giao phấn với nhau tạo ra F1 100% đỏ

→ P thuần chủng → F1 dị hợp tất cả các cặp gen: AaBb

F1 giao phấn: AaBb x AaBb

Aa x Aa → 3A_ : 1aa

Bb x Bb → 3B_ : 1bb

Tỉ lệ kiểu hình ở F2:

(3A_ : 1aa) x (3B_ : 1bb) = 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb = 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 4 2020 lúc 10:03

Bài ra ta có F1 thu được 100% ngô thân cao => Tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp.

- Qui ước gen:

Alen A: Thân cao

Alen a: Thân thấp

- Vì đời F1 đồng loạt xuất hiện tính trạng thân cao mà đề bài không cho biết bố, mẹ không thuần chủng nên có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: P: AA x aa (bố, mẹ đều thuần chủng)

F1: 100% Aa (thân cao)

TH2: P: AA x AA (bố, mẹ đều ĐHT)

F1: 100% AA (thân cao)

- Nếu ta cho F1 giao phấn với nhau thì thu được F2 như sau:

P1: Aa x Aa

F2: 1AA : 2 Aa : 1aa

(3 thân cao : 1 thân thấp)

P2: AA x AA

F2: 100% AA (toàn thân cao

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN