Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1507
Số lượng câu trả lời 292
Điểm GP 2
Điểm SP 35

Người theo dõi (37)

Ngô Khánh Duyên
Bách Nguyễn
Bá Đại
jackson

Đang theo dõi (20)