Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 969
Số lượng câu trả lời 275
Điểm GP 2
Điểm SP 32

Người theo dõi (35)

Bách Nguyễn
Bá Đại
jackson
Vũ Lê Dung

Đang theo dõi (19)

Bùi Thế Nghị
B.Thị Anh Thơ
Phạm Khánh	Ly
Komorebi