Lizy

`x^2 -2(m+2)x+m^2 +8=0`

tìm m để pt có 2 nghiệm thỏa mãn \(\dfrac{1}{8}\left(x_1-x_2\right)^2-3m=7x_1-3x_2\)


Các câu hỏi tương tự
Lizy
Xem chi tiết
Scarlett
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
Việt Anh Nguyễn
Xem chi tiết
ngan kim
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Tâm3011
Xem chi tiết
Ngọc Mai
Xem chi tiết
Tho Nguyễn Văn
Xem chi tiết