Lý Hoàng Bảo An

Viết chương trình nhập vào ba số thực a, b, c. Sau đó kiểm tra xem ba số này
có tạo thành cạnh của tam giác hay không. kiểm tra xem nó thuộc loại nào trong số
các loại sau:
VUONG CAN, VUONG, CAN, DEU, THUONG, KHONGPHAITAMGIAC

C++ nhé

Hồng Nhan
20 tháng 11 lúc 13:06

#include <iostream>

int main() {
    // Nhập vào ba số thực a, b, c từ bàn phím
    float a, b, c;
    std::cout << "Nhap vao ba so thuc a, b, c: ";
    std::cin >> a >> b >> c;

    // Kiểm tra xem ba số này có tạo thành cạnh của tam giác hay không
    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
        // Kiểm tra loại tam giác
        if (a == b && b == c) {
            std::cout << "" << std::endl;
        } else if (a == b || a == c || b == c) {
            if (a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a) {
                std::cout << "VUONG CAN" << std::endl;
            } else {
                std::cout << "CAN" << std::endl;
            }
        } else if (a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a) {
            std::cout << "VUONG" << std::endl;
        } else {
            std::cout << "THUONG" << std::endl;
        }
    } else {
        std::cout << "KHONGPHAITAMGIAC" << std::endl;
    }

    return 0;
}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuấn anh
Xem chi tiết
Trần Đức Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết
Trần Hải
Xem chi tiết
nguyễn thu nga
Xem chi tiết
Phạm Vy
Xem chi tiết
Linh Thùy
Xem chi tiết
Hin1217
Xem chi tiết
nguyễn thị hải yến
Xem chi tiết