Như Ý Stt37 Lớp 7/5

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương N.Sau đó in ra màn hình tổng của các số chẵn số trong N số tự nhiên đầu tiên (S=2+4+6+...+N)

Minh Le
15 tháng 3 lúc 22:52

Program HOC24;

var i,n: integer;

s: longint;

begin

write('Nhap n : '); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do if i mod 2=0 then s:=s+i;

write('S = ',s);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Duy
37 phút trước

pascal

program sum_of_evens;

var
  i, n, sum: integer;

begin
  write('Enter a positive integer: ');
  readln(n);
  
  sum := 0;
  
  for i := 2 to n step 2 do
  begin
    sum := sum + i;
  end;
  
  writeln('The sum of even numbers from 2 to ', n, ' is ', sum);
end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thùy Ánh
Xem chi tiết
Selena Flynn
Xem chi tiết
phan thị ngọc thùy
Xem chi tiết
Hoàng Thị Mỹ Phan
Xem chi tiết
Minh Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
lê sơn
Xem chi tiết
Ngáo Ngơ Alice
Xem chi tiết
Hắc Lang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)