Lala

Viết chương trình C++ Để chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp ở một tỉnh có khoảng 1 triệu người dân, Sau khi thực hiện điều tra độ tuổi, người quản lí có nhu cầu sắp xếp tuổi dân cư của tỉnh. Yêu cầu: Viết chương trình sắp xếp tuổi của dân cư theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Biết rằng tuổi một người nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Dữ liệu vào: Tuổi của dân cư được cho từ tệp văn bản TUOI.INP viết liên tiếp nhau, cách nhau ít nhất một dấu cách hoặc một dấu xuống dòng. Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TUOI.OUT, có cấu trúc như tệp dữ liệu vào nhưng đã được sắp xếp theo yêu cầu.

Hồng Nhan
20 tháng 11 lúc 13:01

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>

int main() {
    // Đọc dữ liệu từ tệp TUOI.INP
    std::ifstream inputFile("TUOI.INP");
    if (!inputFile.is_open()) {
        std::cerr << "Không thể mở tệp TUOI.INP" << std::endl;
        return 1;
    }

    std::vector<int> ages;
    int age;

    while (inputFile >> age) {
        // Kiểm tra nếu tuổi nằm trong khoảng từ 1 đến 100
        if (age >= 1 && age <= 100) {
            ages.push_back(age);
        } else {
            std::cerr << "Tuổi không hợp lệ: " << age << std::endl;
        }
    }

    // Đóng tệp TUOI.INP
    inputFile.close();

    // Sắp xếp tuổi từ nhỏ đến lớn
    std::sort(ages.begin(), ages.end());

    // Ghi kết quả vào tệp TUOI.OUT
    std::ofstream outputFile("TUOI.OUT");
    if (!outputFile.is_open()) {
        std::cerr << "Không thể mở tệp TUOI.OUT" << std::endl;
        return 1;
    }

    for (int i = 0; i < ages.size(); ++i) {
        outputFile << ages[i] << " ";
    }

    // Đóng tệp TUOI.OUT
    outputFile.close();

    std::cout << "Quá trình sắp xếp và ghi kết quả hoàn tất." << std::endl;

    return 0;
}

----------------------------------------------------------------

Để sử dụng chương trình, bạn cần tạo một tệp văn bản TUOI.INP chứa tuổi của dân cư (cách nhau bởi dấu cách hoặc dấu xuống dòng). Sau khi chạy chương trình, kết quả sẽ được ghi vào tệp TUOI.OUT.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lala
Xem chi tiết
Trần Trọng Hùng
Xem chi tiết
thiên thanh
Xem chi tiết
Lala
Xem chi tiết
Lala
Xem chi tiết
Hồ Hoàng Long
Xem chi tiết
Tt_Cindy_tT
Xem chi tiết
Thắng Huỳnh
Xem chi tiết
Trần Trọng Hùng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)