mislinh TV

Trong việc đúc đồng có những quá trình chuyển thể nào

Minh Nguyệt
Hôm qua lúc 13:13

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể:

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc.

Như vậy trong đúc tượng đồng có cả quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.

Bình luận (0)
Phong Thần
Hôm qua lúc 13:14

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể:

- Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

- Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng

A. Đông đặc

B. Nóng chảy

C. Không đổi

D. Nóng chảy rồi sau đó đông đặc

Hoàng Đức Long

Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

A. Đông đặc


 

B. Nóng chảy


 

C. Không đổi


 

D. Nóng chảy rồi sau đó đông đặc

Hoàng Đức Long

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Hoàng Đức Long

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi

B. Nóng chảy và đông đặc

C. Bay hơi và đông đặc

D. Bay hơi và ngưng tụ

Hoàng Đức Long

Những quá trình chuyển thể nào của đông được sử dụng trong quá trình đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy, bay hơi

B. Nóng chảy, đông đặc

C. Bay hơi, đông đặc

D. Bay hơi, ngưng tụ

Hoàng Đức Long

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi

B. Nóng chảy và đông đặc

C. Bay hơi và đông đặc

D. Bay hơi và ngưng tụ

Hoàng Đức Long

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm

a. Sự chuyển từ thể ……….. sang thể ………... gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở ………….. của chất lỏng.

b. ……….. bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào …………., ………… và ……………….của chất lỏng.

c. Sự chuyển từ thể ……………. Sang thể …………… gọi là sự ngưng tụ. đây là quá trình ngược của quá trình……………. Sự ngưng tụ xay ra ……………. Khi nhiệt độ …………

d. Sau khi mưa, mặt đường sẽ khô nhanh nếu trời ……………….. và có ……………… e. Trong các bình đựng chất lỏng đậy kín thì …………… và …………… đồng thời xảy ra. Hai quá trình này cân bằng nhau nên lượng chất lỏng trong bình……………….

Hoàng Đức Long

Ô chữ về sự chuyển thể

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

Hàng ngang

1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa.

2. Tên gọi trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.

3. Tên một sự chuyển thể.

4. Quá trình ngược của sự ngưng tụ.

5. Nếu thêm dấu vào thì đây là một đơn vị thời gian.

6. Tính chất của nhiệt độ nước khi đang sôi.

7. Tên gọi chung của quá trình vật chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

8. Tên một sự chuyển thể.

9. Quá trình ngược của sự bay hơi.

10. Trong lớp học ô-xi chỉ tồn tại ở thể này.

11. Ở nhiệt độ trong phòng, đồng không thể tổn tại ở thể này.

Hàng dọc được tô đậm

Cụm từ này có thể dùng làm tên gọi chung cho các bài từ 24 đến 29.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN