Nguyen

trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam có những điểm nào khằng định tính đúng đắn, linh hoạt của đảng ?

Nguyễn Văn Lĩnh :))
10 tháng 5 lúc 12:40

Tham khảo :

 Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng, đó là:

- Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

- Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

- Bộ Chính trị cũng phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa,… giảm bớt sự tàn phá cua chiến tranh.

Bình luận (0)
Hello!
11 tháng 5 lúc 12:13

Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt qua những điểm sau:
- Nhận định đúng thời cơ: Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.
- Linh hoạt trong việc thực hiện chủ trương, kế hoạch: Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.
- Giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa: Bộ Chính trị cũng phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa,… giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Y Chi Phạm
Xem chi tiết
Phạm Mong
Xem chi tiết
TRƯƠNG THỊ VY
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết