Hữu Phúc Phạm

Tính tổng A=4+42+43+...+441. Chứng minh rằng, A⋮21.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 11:54

Sửa đề:\(A=4+4^2+4^3+...+4^{21}\)

=>\(4A=4^2+4^3+...+4^{22}\)

=>\(4A-A=4^{22}+4^{21}+...+4^3+4^2-4^{21}-...-4^3-4^2\)

=>\(3A=4^{22}-4^2\)

=>\(A=\dfrac{4^{22}-4^2}{3}\)

\(A=4+4^2+4^3+...+4^{21}\)

\(=\left(4+4^2+4^3\right)+\left(4^4+4^5+4^6\right)+...+\left(4^{19}+4^{20}+4^{21}\right)\)

\(=4\left(1+4+4^2\right)+4^4\left(1+4+4^2\right)+...+4^{19}\left(1+4+4^2\right)\)

\(=21\left(4+4^4+...+4^{19}\right)⋮21\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Bảo Hân
Xem chi tiết
thanh hang ngo
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bùi Nam Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Minh Nghĩa
Xem chi tiết
Bùi Nam Khánh
Xem chi tiết
Dương Minh Hằng
Xem chi tiết