cvxdfv cxgvrs

Tính nhanh(nếu có thể):loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:59

\(\dfrac{50-\dfrac{6}{13}+\dfrac{3}{19}-\dfrac{3}{23}}{100-\dfrac{12}{13}+\dfrac{6}{19}-\dfrac{6}{23}}\)

\(=\dfrac{50-\dfrac{6}{13}+\dfrac{3}{19}-\dfrac{3}{23}}{2\left(50-\dfrac{6}{13}+\dfrac{3}{19}-\dfrac{3}{23}\right)}\)

\(=\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Lê Nữ Bảo Trâm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết