Kiên Bloody Mary

loading... (tính nhanh)

Ngô Hải Nam
19 tháng 3 lúc 20:01

\(=5\left(\dfrac{5}{1\cdot6}+\dfrac{5}{6\cdot11}+...+\dfrac{5}{26\cdot31}\right)\)

\(=5\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{11}+...+\dfrac{1}{26}-\dfrac{1}{31}\right)\)

\(=5\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{31}\right)\\ =5\left(\dfrac{31}{31}-\dfrac{1}{31}\right)\\ =5\cdot\dfrac{30}{31}\\ =\dfrac{150}{31}\)

Bình luận (0)
Kiên Bloody Mary
19 tháng 3 lúc 19:59

help me! cho e ôn bài thi đã

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Phước
Xem chi tiết
doremom_2005
Xem chi tiết
Trần Mai Anh
Xem chi tiết
son
Xem chi tiết
Nguyễn Trâm Anh
Xem chi tiết
lê võ tuấn anh
Xem chi tiết
Duy Nguyễn Vũ
Xem chi tiết
Chi
Xem chi tiết
Minamoto Shizuka
Xem chi tiết