thsgd

Tính diện tích của một khu vườn hình chữ  nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 1/4 , chiều rộng giảm 1/4 thì diện tích của nó giảm đi 80m2.


Các câu hỏi tương tự
Huyền Giang Trần
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tạ Minh Huyền
Xem chi tiết
alibaba taianh2k7
Xem chi tiết
Yatogami Tohka
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Duy Anh
Xem chi tiết
album
Xem chi tiết
Lê Đình Minh
Xem chi tiết