Chương 4: GIỚI HẠN

Trần Hà Linh

Tính các giới hạn

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x^2-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\)

Hoàng Tử Hà
9 tháng 2 2021 lúc 21:17

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{2x-\dfrac{1}{2}.x^{-\dfrac{1}{2}}}{\dfrac{1}{2}.x^{-\dfrac{1}{2}}}=\dfrac{2-\dfrac{1}{2}}{\dfrac{1}{2}}=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết