Chương 4: GIỚI HẠN

Quỳnh Anh

Kết quả giới hạn \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}\) bằng:

A. 0

B. \(\dfrac{1}{2}\)

C. \(\dfrac{1}{4}\)

D. \(\dfrac{1}{3}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 3 2022 lúc 14:52

Chọn C

Bình luận (0)
Keiko Hashitou
1 tháng 3 2022 lúc 15:01

C

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
1 tháng 3 2022 lúc 15:55

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x-1}{\left(x-1\right)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}=\dfrac{1}{\sqrt{1+3}+2}=\dfrac{1}{4}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết