Chương 4: GIỚI HẠN

Hoàng Anh

Tìm giới hạn:
a, \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{5-x}-\sqrt[3]{x^2+7}}{x^2-1}\)
b, \(\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{x^2-4x}{x^2+x-20}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 tháng 12 2023 lúc 19:44

a: \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{5-x}-\sqrt[3]{x^2+7}}{x^2-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{5-x}-2+2-\sqrt[3]{x^2+7}}{x^2-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{5-x-4}{\sqrt{5-x}+2}+\dfrac{8-x^2-7}{4+2\sqrt[3]{x^2+7}+\sqrt[3]{\left(x^2+7\right)^2}}}{x^2-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{1-x}{\sqrt{5-x}+2}+\dfrac{1-x^2}{4+2\sqrt[3]{x^2+7}+\sqrt[3]{\left(x^2+7\right)^2}}}{x^2-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\left(1-x\right)\left(\dfrac{1}{\sqrt{5-x}+2}+\dfrac{1+x}{4+2\sqrt[3]{x^2+7}+\sqrt[3]{\left(x^2+7\right)^2}}\right)}{-\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{5-x}+2}+\dfrac{1+x}{4+2\sqrt[3]{x^2+7}+\sqrt[3]{\left(x^2+7\right)^2}}}{-\left(1+x\right)}\)

\(=\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{5-1}+2}+\dfrac{1+1}{4+2\cdot\sqrt[3]{1^2+7}+\sqrt[3]{\left(1+7\right)^2}}}{-\left(1+1\right)}\)

\(=\dfrac{\dfrac{1}{2+1}+\dfrac{2}{4+2\cdot2+4}}{-2}\)

\(=\dfrac{\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}}{-2}=-\dfrac{1}{4}\)

b: \(\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{x^2-4x}{x^2+x-20}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{x\left(x-4\right)}{x^2+5x-4x-20}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{x\left(x-4\right)}{\left(x+5\right)\left(x-4\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{x}{x+5}=\dfrac{4}{4+5}=\dfrac{4}{9}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết