Chương 4: GIỚI HẠN

ánh tuyết nguyễn

Bài 1. Tìm các giới hạn sau:

a) \(\lim\limits\dfrac{-2n+1}{n}\)

b) \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{3-\sqrt{x+8}}{x-1}\)

 

You are my sunshine
30 tháng 12 2022 lúc 23:46

a) \(lim\dfrac{-2n+1}{n}=lim\dfrac{\dfrac{-2n}{n}+\dfrac{1}{n}}{\dfrac{n}{n}}=lim\dfrac{-2+\dfrac{1}{n}}{1}=\dfrac{lim\left(-2\right)+\dfrac{lim1}{n}}{lim1}=\dfrac{-2+0}{1}=-\dfrac{2}{1}=-2\)

b) \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{3-\sqrt{x+8}}{x-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{9-\left(x+8\right)}{\left(x-1\right)\left(3+\sqrt{x+8}\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x-1}{\left(x-1\right)\left(3+\sqrt{x+8}\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{1}{3+\sqrt{x+8}}=\dfrac{1}{3+\sqrt{1+8}}=\dfrac{1}{3+3}=\dfrac{1}{9}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết