Chương 4: GIỚI HẠN

Quỳnh Anh

Tìm giới hạn của hàm số sau:

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{2x+7}-3}{x-1}\)

Khôi Bùi
25 tháng 4 2022 lúc 22:56

\(\left(...\right)=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{2\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(\sqrt{2x+7}+3\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{2}{\sqrt{2x+7}+3}=\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết