Chương 4: GIỚI HẠN

Lan Hương

Tính giới hạn sau:

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\left(x^2+3x+1\right)\sqrt{1+3x}-10}{x^2-1}\)

Nguyễn Việt Lâm
27 tháng 1 2021 lúc 20:48

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\left(x^2+3x+1\right)\left(\sqrt{3x+1}-2\right)+2\left(x^2+3x+1\right)-10}{x^2-1}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{3\left(x-1\right)\left(x^2+3x+1\right)}{\sqrt{3x+1}+2}+2\left(x-1\right)\left(x+4\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{3\left(x^2+3x+1\right)}{\sqrt{3x+1}+2}+2\left(x+4\right)}{x+1}=...\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Minh
Xem chi tiết
camcon
Xem chi tiết
Khiết Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết