Hà Nguyễn

Tính bằng cách thuận tiện a) 20,23 × 7,5 + 20,23 + 20,23 + 20,23 : 2 b) 100 : 9 - 79,3 : 9

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:09

a: \(20,23\cdot7,5+20,23+20,23+20,23:2\)

\(=20,23\cdot7,5+20,23\cdot2+20,23\cdot0,5\)

\(=20,23\left(7,5+2+0,5\right)\)

\(=20,23\cdot10=202,3\)

b: \(100:9-79,3:9\)

\(=\left(100-79,3\right):9\)

\(=20,7:9=2,3\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn ngọc linh
Xem chi tiết
Cao Chấn Hà Phong
Xem chi tiết
Phạm Gia Huy
Xem chi tiết
Đào Minh Phương
Xem chi tiết
cứu e
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Hà Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Anh
Xem chi tiết
Phạm Phương Chi
Xem chi tiết
Trần Khánh Ngọc
Xem chi tiết