bacdepzai

tìm x,y biết X/2 = Y/5 và x + y = 14 và x + y = 14

 

\[ X = \frac{2Y}{5} \]

 

\[ \frac{2Y}{5} + Y = 14 \]

 

\[ 2Y + 5Y = 70 \]

\[ 7Y = 70 \]

\[ Y = 10 \]

 

\[ X = \frac{2Y}{5} = \frac{2 \times 10}{5} = 4 \]

Vậy, ta có \(X = 4\) và \(Y = 10\).

Bình luận (1)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{x+y}{2+5}=\dfrac{14}{7}=2\)

=>\(x=2\cdot2=4;y=5\cdot2=10\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Vũ Mai Linh
Xem chi tiết
Thinh Tran Phu Hiep
Xem chi tiết
Hoàng duyên
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Đức Tân
Xem chi tiết
Thái Vũ Ngọc Nhi
Xem chi tiết
nguyen gia an
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Khánh Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Hân
Xem chi tiết
Yumi Hanna
Xem chi tiết
cao nguyễn thu uyên
Xem chi tiết