bắn tùm lum

tìm x bít (x+1)+(X+2)+(x+3)+...+(x+30)=795

 

Tô Mì
10 tháng 5 lúc 22:22

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+...+\left(x+30\right)=795\)

\(\Leftrightarrow30x+\dfrac{30\left(30+1\right)}{2}=795\Rightarrow x=\dfrac{795-\dfrac{30\left(30+1\right)}{2}}{30}=11\).

Vậy: \(x=11.\)

Bình luận (0)
Thu Pham
10 tháng 5 lúc 22:20
Để giải phương trình \( (x+1) + (x+2) + (x+3) + ... + (x+30) = 795 \), ta cần tính tổng của dãy số này. Tổng của dãy số \( (x+1) + (x+2) + (x+3) + ... + (x+30) \) có thể được tính bằng công thức sau: \[ S = 30x + 1 + 2 + 3 + ... + 30 = 30x + \frac{30 \times 31}{2} \] Đặt \( S = 795 \), ta có: \[ 30x + \frac{30 \times 31}{2} = 795 \] \[ 30x + 465 = 795 \] \[ 30x = 330 \] \[ x = \frac{330}{30} \] \[ x = 11 \] Vậy giá trị của x là 11.... 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Xuân An
Xem chi tiết
Nguyễn Anh
Xem chi tiết
Thỏ Bảy Màu
Xem chi tiết
Ngọc Phạm
Xem chi tiết
Dương Thụ Khánh Ninh
Xem chi tiết
Dang Truong Phat
Xem chi tiết
bùi lê vy
Xem chi tiết
MINh ánh
Xem chi tiết
Thỏ Bảy Màu
Xem chi tiết
NGUYỄN GIA QUÂN
Xem chi tiết