Lynkk Lynkk

Tìm x biết

d) 32%-0,25:x=-17/5

e)(x+1/5)^2+17/25=26/25

f)-32/27-(3x-7/9)^3=-24/27

g)60%x+0,4x+x:3=2

h)|20/9-x|=1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72

i)8/5+(2/7+2/17+2/37/5/7+5/17+5/37).x=16/5

  Lưu ý: câu i 2/7+2/17+2/37 phần(vế trên) 5/7+5/17+5/37(vế dưới)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 6 2021 lúc 17:04

d) Ta có: \(32\%-0.25:x=-\dfrac{17}{5}\)

\(\Leftrightarrow0.25:x=\dfrac{8}{25}+\dfrac{17}{5}=\dfrac{93}{25}\)

hay \(x=\dfrac{25}{372}\)

Vậy: \(x=\dfrac{25}{372}\)

e) Ta có: \(\left(x+\dfrac{1}{5}\right)^2+\dfrac{17}{25}=\dfrac{26}{25}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\dfrac{1}{5}\right)^2=\dfrac{9}{25}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{5}\\x+\dfrac{1}{5}=-\dfrac{3}{5}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{2}{5}\\x=-\dfrac{4}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{\dfrac{2}{5};-\dfrac{4}{5}\right\}\)

f) Ta có: \(-\dfrac{32}{27}-\left(3x-\dfrac{7}{9}\right)^3=-\dfrac{24}{27}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-\dfrac{7}{9}\right)^3=\dfrac{-8}{27}\)

\(\Leftrightarrow3x-\dfrac{7}{9}=-\dfrac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow3x=\dfrac{1}{9}\)

hay \(x=\dfrac{1}{27}\)

g) Ta có: \(60\%\cdot x+0.4x+x:3=2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{4}{3}x=2\)

hay \(x=\dfrac{3}{2}\)

Vậy: \(x=\dfrac{3}{2}\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
30 tháng 6 2021 lúc 17:15

h) PT \(\Leftrightarrow\left|\dfrac{20}{9}-x\right|=\dfrac{2}{9}\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\dfrac{20}{9}-x=\dfrac{2}{9}\\x-\dfrac{20}{9}=\dfrac{2}{9}\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\dfrac{22}{9}\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

i) PT \(\Leftrightarrow\dfrac{8}{5}+\dfrac{2}{5}x=\dfrac{16}{5}\) \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{5}x=\dfrac{8}{5}\) \(\Leftrightarrow x=4\)

  Vậy ...

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Con
Xem chi tiết
Vịt Lê
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Linh
Xem chi tiết
Hà Trần Hoàng Châu
Xem chi tiết
PHAN THỊ PHƯƠNG ANH
Xem chi tiết
Vân Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Nhật Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Trà My
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Ánh
Xem chi tiết