Bùi Thọ Anh

Tìm x : 5(x-3)=x^2-(6x+9)


Các câu hỏi tương tự
minhduc
Xem chi tiết
18. Đào Gia Hân
Xem chi tiết
Hà Thị Phương Linh
Xem chi tiết
Chan Moon
Xem chi tiết
Vietnhi Vo
Xem chi tiết
nguyễn phương linh
Xem chi tiết
nguyễn phương linh
Xem chi tiết
nguyễn phương linh
Xem chi tiết
Chi Đào
Xem chi tiết
Dhhhbbbbbb
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)