Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: x ∈ Ư(30) và 5 < x ≤ 12

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 9 lúc 7:34

\(x\in\left\{6;10\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm các số tự nhiên x sao cho: x ∈ Ư(30) và x > 12