Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: x ∈ Ư(20) và 0 < x < 10

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 9 lúc 7:34

\(x\in\left\{1;2;4;5\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự