Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: 91 ⋮ x; 26 ⋮ x và 10 < x < 30

M r . V ô D a n h
23 tháng 9 lúc 22:43

 

Có:

91 = 7 x 13

26 = 2 x 13

 ⇒ UCLN (91,26) = 13

Mà 91 chia hết 13; 26 chia hết 13

Và 10 < 13 < 30

Vậy x = 13

Bình luận (0)
Phong Khải
24 tháng 9 lúc 11:14

ước chung của 91 ( hay còn gọi là 91 chia hết cho số ... ) là: ... ( vì x phải lớn hơn 10 ) ; 13 ; ... ( vì x phải bé hơn 30 )

ước chung của 26 ( hay còn gọi là 26 chia hết cho số ... ) là: ... ( vì x phải lớn hơn 10 )  ; 13 ; ... ( vì x phải bé hơn 30 )

vậy x là 13

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x biết:

a, 35 ⋮ (x+3)

b, (x+7)25 và x < 100

c, (x+13) ⋮ (x+1)

d, 91 ⋮ x; 26 ⋮ x và 10 < x < 30

e, (x+2) ⋮ 10, (x+2) ⋮ 15, (x+2) ⋮ 25 và x < 200

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮39; x ⋮65 và x ⋮91

A. 1635

B. 1365