Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bạch Dương Đáng Yêu

Tìm GTLN của đa thức:

N=2x-2x2-5

Hải Ngân
13 tháng 9 2017 lúc 5:07

N = 2x - 2x2 - 5

= -2x2 + 2x - 5

= -2(x2 - x + \(\dfrac{5}{2}\))

= -2(x2 - 2.x.\(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{1}{4}\) + \(\dfrac{9}{4}\))

= -2(x2 - 2.x.\(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{1}{4}\)) - \(\dfrac{9}{2}\)

= -2(x - \(\dfrac{1}{2}\))2 - \(\dfrac{9}{2}\) \(\le-\dfrac{9}{2}\)

Vậy GTLN của N là \(-\dfrac{9}{2}\) khi x - \(\dfrac{1}{2}\) = 0 \(\Rightarrow\) x = \(\dfrac{1}{2}\).


Các câu hỏi tương tự
SMILE
Xem chi tiết
Khanh Hoa
Xem chi tiết
Marry Lili Potter
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lacy Luna Scamander
Xem chi tiết
Yến Nhyy
Xem chi tiết
quân
Xem chi tiết
Phan Hà Thanh
Xem chi tiết