Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 115
Số lượng câu trả lời 427
Điểm GP 16
Điểm SP 862

Người theo dõi (179)

Đang theo dõi (15)