Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 15964
Điểm GP 4028
Điểm SP 25136

Người theo dõi (4578)

Đang theo dõi (21)