Phượng Phạm

thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

loading...

e) \(4\dfrac{25}{16}+25.\left(\dfrac{9}{16}:\dfrac{125}{64}:\dfrac{-27}{8}\right)\)

\(=\dfrac{89}{16}+25.\left(\dfrac{9}{16}:\dfrac{125}{64}:\dfrac{-27}{8}\right)\)

\(=\dfrac{89}{16}+25.\left(\dfrac{36}{125}:\dfrac{-27}{8}\right)\)

\(=\dfrac{89}{16}+25.\dfrac{-32}{375}\)

\(=\dfrac{89}{16}+\dfrac{-32}{15}\)

\(=\dfrac{823}{240}\)

g) \(\dfrac{2}{3}-4.\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\right)\)

\(=\dfrac{2}{3}-4.\dfrac{5}{4}\)

\(=\dfrac{2}{3}-5\)

\(=\dfrac{-13}{3}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết