Luna Milk

Task2 : Unscramble the sentences.

2. jump rope?/Do/like/they/to

....................................  ?  

3. prefers/to/She/flowers./ pick

=> .............................. .  

4. What/ country /in/people/like/do? /the/to/ do

=> ................................. ?

5. doesn't/tug/He/ of/like/war./play/to

=> ................................... .

Character Debate
16 tháng 9 lúc 22:03

Task2 : Unscramble the sentences.

2. jump rope?/Do/like/they/to

..Do they like to jump rope..................................  ?  

3. prefers/to/She/flowers./ pick

=> ......She prefers to pick flowers......................... .  

4. What/ country /in/people/like/do? /the/to/ do

=> ..What do people like to do in the country............................... ?

5. doesn't/tug/He/ of/like/war./play/to

=> ....He doesn't like to play tug of war............................... .

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Đắc Nhật Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Chi Lan
Xem chi tiết
Nguyễn Chi Lan
Xem chi tiết
Thanh Hiếu
Xem chi tiết
Nguyen Vi
Xem chi tiết
Việt
Xem chi tiết
ngọc pu
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)