Ngô Hương Giang

Put the correct form of the word in brackets

1. How many..............................holidays do you have ( nation )

2. The country looks very ................. now ( color )

BÍCH THẢO
6 tháng 12 2023 lúc 22:15

1. How many national holidays do you have?
2. The country looks very colorful now.
Zzz

 

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 0:08

1 national

2 colorful

Bình luận (0)
hung vo
13 tháng 5 lúc 22:17

how many national holidays do you have

the country looks very colorful now 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tui Là Ngọc
Xem chi tiết
Chara Madon
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Cao
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Minhanhh Cuti
Xem chi tiết
KIM TAEHYUNG
Xem chi tiết
Nguyen Phuc
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Anh
Xem chi tiết
꧁s̸ói̸ g̸a̸m̸i̸n̸g̸꧂
Xem chi tiết