Poca

một thửa ruộng hình thang có đáy là 25m. đáy bé kém đáy lớn 5m, chiều cao 12,5m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 61,5 kg thóc . Tính số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

Đáy bé là 25-5=20(m)

Diện tích là: 1/2(25+20)*12,5=281,25(m2)

Khối lượng thóc thu hoạch được là:

281,25:100*61,5=172,96875(kg)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Poca
Xem chi tiết
Lê Quốc Tuấn
Xem chi tiết
nguyen tai nhat the
Xem chi tiết
Ai thích tui
Xem chi tiết
Trần bảo ngọc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Duc Manh Phan
Xem chi tiết