embe

một lượng chất lỏng có khối lượng 1000g và có thể tích 1dm³ . hãy tính khối lượng riêng của chất lỏng đó ra đơn vị kg / m³ và cho biết chất lỏng đó là gì?

HT.Phong (9A5)
12 tháng 7 lúc 12:21

\(m=1000g=1kg\\ V=1dm^3=0,001m^3\)

Khối lượng riêng của chất lòng là:

\(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1}{0,001}=1000\left(kg/m^3\right)\)  

=> Chất lỏng đó là nước 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
idk man1937
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Iam_aswd
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
My Nguyễn
Xem chi tiết
Cheems
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết