nguyễn quân

Một hỗn hợp (A) gồm hai alkane là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có khối lượng 11,1g. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (A) cần 27,44g lít O2, (dktc)
a.Tim CTPT hai alkane.
b.Tính thành phần phần trăm theo thể tích và phần trăm theo khối lượng của mỗi alkane.

Lê Ng Hải Anh
24 tháng 2 lúc 22:10

a, nO2 = 1,225 (mol)

Gọi CTPT của A là CnH2n+2.

PT: \(C_nH_{2n+2}+\dfrac{3n+1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

Theo PT: \(n_A=\dfrac{2}{3n+1}.n_{O_2}=\dfrac{2,45}{3n+1}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_A=\dfrac{11,1}{\dfrac{2,45}{3n+1}}=14n+2\)

⇒ n = 6,2

→ C6H14 và C7H16

b, Có: \(\left\{{}\begin{matrix}86n_{C_6H_{14}}+100n_{C_7H_{16}}=11,1\\9,5n_{C_6H_{14}}+11n_{C_7H_{16}}=1,225\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{C_6H_{14}}=0,1\left(mol\right)\\n_{C_7H_{16}}=0,025\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_6H_{14}}=\dfrac{0,1}{0,1+0,025}.100\%=80\%\\\%V_{C_7H_{16}}=20\%\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C_6H_{14}}=\dfrac{0,1.86}{11,1}.100\%\approx77,48\%\\\%m_{C_7H_{16}}\approx22,52\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết